Celková hodnota instalovaného výkonu VTE, který je možno realizovat na území celé České republiky

Druh výsledku
specializovaná mapa s odborným obsahem
Popis

Mapa reprezentuje výsledky analýzy využitelného větrného potenciálu na území ČR, která byla provedena v souvislosti s řešením studie problematiky napojení větrných elektráren do distribuční a přenosové soustavy. Pro odhad celkového energetického potenciálu větru byl použit způsob, ve kterém se nejprve stanoví rozloha území vhodných pro výstavbu větrných elektráren (VTE), na kterou se následně aplikuje hustota možného instalovaného výkonu v MW/km2 a na základě toho je určena celková hodnota instalovaného výkonu VTE, který je možno realizovat na území celé České republiky.

Stanovení využitelné plochy je provedeno vzájemným průnikem mapy území s potenciálem větrné energie, který zaručuje rentabilní provoz VTE a map území, ve kterých je výstavba VTE objektivně velmi problematická nebo nemožná. Výchozím podkladem uvedené analýzy je větrná mapa vypracovaná Ústavem fyziky atmosféry AV ČR, která udává průměrné rychlosti větru ve výšce 100 m nad povrchem. Dále se pracuje s mapami, které byly zpracovány různými odbornými pracovišti a institucemi a jsou ve většině získány jednak z veřejných zdrojů a jednak z databáze EGÚ Brno, a. s. Všechny tyto mapy jsou upraveny do jednotného formátu a měřítka tak, aby bylo možno je v programu ?Mathematica? vzájemně porovnávat, překrývat a pronikat a získat tak pouze plochu území, která je vhodná pro výstavbu VTE. Pracuje se s mapami s rozlišením 4026 x 2334 pixelů, vzhledem k rozměrům a ploše ČR tedy 1 pixel odpovídá cca 120 m ve skutečnosti.

V druhém kroku je proveden odhad tzv. jednotkové plochy reprezentující hustotu instalovaného výkonu na tomto území a tedy i instalovaného výkonu VTE, které by mohly být potenciálně připojeny v jednotlivých uzlových oblastech distribuční a přenosové soustavy (PS). Takto stanovený potenciál VTE byl v rámci celé studie dále analyzován z pohledu přenosové kapacity dané oblasti sítě a bezpečnosti jejího provozu.

Další informace jsou uvedeny v přiložených souborech.

Poděkování:
Databáze vznikla za podpory projektu 102/06/1337 Grantové agentury ČR až do roku 2008 a později projektu MSM0021630516 MŠMT ČR.

Další informace

Klíčová slova
zdroje rozptýlené výroby
větrné elektrárny
větrný potenciál