Výukové laboratoře

Výukové laboratoře

Výuka probíhá v moderních a špičkově vybavených laboratořích v našem fakultním kampusu. Podívejte se, na čem studenti pracují ve cvičeních.

Solární laboratoř

Laboratoř je zaměřena na provozní vlastnosti obnovitelných zdrojů energie, jejich efektivní a korektní systémovou integraci včetně vyhodnocení, stanovení a ověření požadovaných parametrů. Studenti mají možnost pochopit základní principy návrhu a funkcionalit fotovoltaických, větrných a akumulačních systémů. V rámci této laboratoře probíhá výuka předmětu MPC-MZE a jsou zde rovněž vypracovávány bakalářské a diplomové práce.

Laboratoř velmi vysokých napětí

Studenti se v laboratoři velmi vysokých napětí učí základům materiálové diagnostiky a všeobecnému testování vysokonapěťových energetických zařízení. Laboratoř je velmi kvalitně vybavena zkušebními střídavými i impulsními zdroji, pomocí nichž je možné provádět testování a výdržné zkoušky většiny zařízení do jmenovité hladiny 110 kV. Dále jsou laboratoře vybaveny měřičem částečných výbojů a elektronickým můstkem pro měření elektrických parametrů testovaných objektů až do 300 kV. Zkušební prostory laboratoře jsou kompletně stíněné kvůli eliminaci vnějších rušivých vlivů. Pro materiálovou diagnostiku jsou k dispozici nástroje pro měření elektrických parametrů a elektrické pevnosti pevných i kapalných dielektrik. Kromě výše uvedeného laboratoř nabízí možnost seznámit se i dalšími doprovodnými jevy, které souvisí s používáním vysokého napětí. Většina získaných znalostí má přímé praktické uplatnění ve zkušebnách a jiných experimentálních laboratoří. Studenti se mohou problematice vysokých napětí věnovat v rámci předmětu MPC-TVN a při realizaci svých závěrečných prací.

Laboratoř kvality elektrické energie a EMC

Laboratoř je využívána pro praktickou výuku v předmětu Kvalita elektrické energie a EMC a v rámci realizace bakalářských a magisterských prací. Laboratoř je zaměřena na demonstraci a analýzu příčin a důsledků jevů určujících a určených kvalitou elektrické energie a kvalitou napětí. Studenti se v moderní a technicky vyspělé laboratoři učí pochopit podstatu elektromagnetické kompatibility a podmínky slučitelnosti provozování elektrických spotřebičů v napájecí síti. Laboratoř je vybavena špičkovými výkonovými generátory, testovacími a měřicími systémy a simulátory, z nichž některé byly realizovány v rámci závěrečných studentských prací.

Laboratoř jaderné energetiky a ionizujícího záření

Studenti se v laboratoři naučí základním pojmům z oblasti radiační ochrany, interakcí ionizujícího záření s látkou a detekce záření a zejména získají korektní návyky pro práci s radioaktivitou. V laboratoři se nacházejí různé typy detektorů alfa, beta, gama i neutronového záření. Studenti se naučí s těmito detektory pracovat, obsluhovat řídící software a zpracovávat naměřená data. Pochopí základní pojmy, jako je mrtvá doba detektoru, vícekanálová analýza či účinností a energetická kalibrace detektoru. Díky neutronovému zdroji, který je k dispozici v laboratoři jaderné energetiky a ionizujícího záření, získají studenti základní představu o aktivaci materiálů v jaderných reaktorech, o měření indukované aktivity, reakčních rychlostí, poločasů přeměny a dalších veličin. Díky unikátnímu stendu pro studium kritických tepelných toků na hladkých a upravených površích M.R.C.H.A. (Mobile Research Critical Heat-flux Apparatus) studenti pochopí, co je to krize varu a jak souvisí s jadernou bezpečností v tlakovodních a varných jaderných reaktorech.

Laboratoř světelné techniky

Studenti se v laboratoři učí měřit základní světelně-technické parametry světelných zdrojů i svítidel a ověřovat základní fotometrické zákony. V laboratoři se nachází velký kulový integrátor, na kterém si studenti měří účinnosti svítidel, goniofotometr pro měření křivek svítivosti svítidel, luxmetry různých tříd přesností pro měření intenzity osvětlení a rovnoměrnosti osvětlení, spektroradiometry pro měření vyzářeného spektra různých světelných zdrojů, spektrofotometr pro měření spektrálních odrazností různých materiálů, jasoměry a chromametry pro měření jasu a kolorimetrických veličin.

Laboratoř elektrických ochran

Laboratoř je zaměřena zejména na konfiguraci a testování elektrických ochran. Je využívána k výuce předmětů BPC-RZB, MPC-ELE a MPC-ESV a jsou zde vypracovávány i bakalářské a magisterské práce. Vybavení laboratoře je nadstandardní, studenti si mohou vyzkoušet práci s digitálními i analogovými ochranami, primárními a sekundárními testery ochran a k dispozici jsou i modely rozvodny a distribuční sítě.

Laboratoř projektování

Laboratoř je zaměřena na projektování, sestavování, programování a oživování inteligentních elektroinstalací. V rámci této laboratoře probíhá výuka předmětů BPC-PSD, BKC-PSD, MPC-PSD a BPC-ZES . V rámci laboratoře jsou rovněž vypracovávány bakalářské a diplomové práce týkající se návrhu a optimalizace inteligentních instalací a spolupráce různých prvků připojených v rámci instalace. Laboratoř slouží i pro výuku systému KNX v rámci certifikovaného mezinárodního školícího centra KNX.

Pojďte na elektroenergetiku

Vyberte si svůj program