Program Smooth STF (+ new version)

Druh výsledku
software
Popis

Program SmoothSTF pro výpočet aproximačních funkcí, které aproximují standardní termodynamické funkce (STF). Aproximační funkce jsou určeny koeficienty, které jsou vypočítány metodou nejmenších čtverců splňující několik podmínek (výpočet minima vázaného rovnostmi). K výpočtu koeficientů je třeba znát tabulku hodnot STF a jejich derivací vzhledem k teplotě. Hodnoty derivací jsou určeny pomocí kubických splajanů a derivacemi Lagrangeových polynomů. STF individuálních látek jsou určeny tepelnou kapacitou při konstantním tlaku, entropií a entalpií. STF jsou spojité a hladké v každém teplotním intervalu v němž nedochází k fázovým přeměnám.

Pro výpočet procesů, při nichž dochází k chemické přeměně, je třeba znát rovnovážné konstanty nezávislých chemických reakcí probíhajících v daném systému. Rovnovážné konstanty reakcí stejně jako rovnovážné složení systémů a jejich termodynamické vlastnosti jsou určeny slučovacími teply individuálních látek a jejich STF.

Poděkování:
Tento článek obsahuje výsledky výzkumu financovaného do konce roku 2011 výzkumným záměrem č. MSM0021630516 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a později projektem specifického výzkumu Vysokého učení technického v Brně č. FEKT-S-11-19.

Klíčová slova
standard thermodynamic functions, approximation of functions, numerical methods