Setkání se studenty – zájemci o doktorské studium na FEKTu proběhne 10. 3. 2021 v 15:00

Dne 10.3. se od 15 hod pořádá již pravidelné setkání se studenty – zájemci o Ph.D. studium na FEKTu, kde proděkan pro tvůrčí činnost prof. Jaroslav Koton během cca 1 hodiny představí možnosti a přínosy doktorského studia a zodpoví dotazy. „Díky“ současné době covidové se setkání uskuteční v online prostředí MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3242fce7aa6d4a30b9de56c8151a43c4%40thread.tacv2/1615118606450?context=%7b%22Tid%22%3a%22c63ce729-ca17-4e52-aa2d-96b79489a542%22%2c%22Oid%22%3a%22140db50a-1774-4da7-a008-2517031d94af%22%7d