Software pro ověření souladu výrobního modulu nebo zařízení s požadavky z dat měření. TN01000007/15-V2

Druh výsledku
software
Popis

Software CAS-SW v5.1 slouží na pokročilou analýzu dat z měření, které jsou vykonány pomocí vybraných typů výkonových analyzátorů za účelem posouzení shody nebo souladu výrobních modulů. Po načtení naměřených dat program na základě implementovaných algoritmů a parametrů zadaných uživatelem vykoná tzv. post-processing pro poskytnutí jednoznačného pohledu na chování výrobního modulu během zkoušky v uživatelsky přívětivém grafickém rozhraní. K dispozici je celkový přehled časových průběhů nejdůležitějších elektrických veličin, možnost detailního prohlížení časových průběhů všech naměřených veličin, promítnutí naměřených dat do pracovního prostoru výrobního modulu - PQ diagramu, a také do regulačních charakteristik P=f(U), Q=f(U) a P=f(f). To spolu s přednastavenými a vyobrazenými limity chování umožnuje časově nenáročné kvantitativní i kvalitativní posouzení souladu výrobního modulu nebo zařízení s požadavky z dat měření.

Tento software byl vytvořen se státní podporou Technologické agentury ČR (projekt č. TN01000007, „Národní centrum pro energetiku”).

Klíčová slova
soulad výrobních modulů, posouzení souladu, vyhodnocení dat, zkušební procedury, PQ diagram, regulační charakteristiky, SW
Přínos

Technické parametry:
- Software pro zpracování dat z měření souladu výrobních modulů nebo zařízení
- Matlab aplikace
- Import a export dat
- Nastavitelné průměrování vzorků a výběr časových oken pro zpracování
- Analýza dat a grafická interpretace
- Systém poměrných jednotek pro usnadnění porovnání chování různých VM
SW je využíván na pracovišti autorů: Vysoké učení technické v Brně, FEKT, ÚEEN, IČO: 00216305, Technická 12, 616 00 Brno, kontaktní osoba: Jiří Drápela, drapela@vut.cz, 541146211

SW snižuje časovou náročnost na posouzení souladu výrobních modulů nebo zařízení a tím i ekonomickou náročnost celého procesu. Novost SW spočívá v jeho automatizovaném porovnání naměřených dat s požadovanou odezvou dle požadavků a poskytnutí uživateli jednoznačný, rychlý a průkazný prostředek pro posouzení souladu.