Software pro vyhodnocení měřeného spektra neutronů

Druh výsledku
software
Popis

Software slouží k vyhodnocení gama spektrometrických měření do podoby produkčních rychlostí, jež lze následně uplatnit v celé řadě dalších výpočtů, včetně dekonvoluce spektra neutronů pro měřené neutronové pole. SW sestává z řady korekčních funkcí, které jsou uplatňovány v průběhu procesu vyhodnocování dat v závislosti na požadavcích uživatele. Mezi vstupy patří naměřená gama spektra, parametry experimentu (čas konce ozařování a jeho délka, integrál částic ve svazku, hmotnosti, molární hmotnosti, měřící pozice a kalibrační energie pro jednotlivé spektra, apod.), knihovny pro použité detektory (nelinearita a efektivita použitých HPGe detektorů, korekce na pravé kaskádní koincidence pro vybrané měřící pozice), naměřené a vyhodnocené pozadí pro použité HPGe detektory, knihovna gama energií a intenzit gama přechodů.

Množství použitých vstupů zavisí na uživateli, resp. na dostupných parametrech použitého gama spektrometrického řetězce. Při vynechání některých vstupy lze však roste nejistota celkového výsledku v závislosti na lokálních podmínkách, ve kterých daný spektrometrický řetězec funguje, na jeho komponentech a odstínění od pozadí. Za nezbytné vstupy lze považovat vyhodnocená spektra, parametry použitých vzorků, vybrané parametry experimentu a knihovnu gama energií a intenzit jejich přechodů.

Obsah podléhá obchodnímu tajemství (§17 až 20 obch. zák.); údaje jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

Parametry:

64-bitová aplikace spustitelná pod operačním systémem Windows 7 a vyšší.

Licenční podmínky:

Licence se poskytuje jako nevýhradní na základě licenční smlouvy.

 Software pro vyhodnocení měřeného spektra neutronů

Autoři děkují za finanční podporu Technologické agentury České republiky v rámci projektu č. TJ01000184 - Výzkum aktivačních detektorů pro jejich využití v systémech s vysoce energetickými neutrony.

TAČR
Klíčová slova
neutron
prahový aktivační detektor
gama spektrometrie