Sofware analyzující laserem generované neutronové spektrum v celém energetickém rozsahu

Druh výsledku
software
Popis

Software slouží k zpracování a vyhodnocení výsledků z měření prahových aktivačních detektorů pomocí gama spektroskopie. Jeho součástí je řada modulů umožňujících kontrolu na spektrometrickými korekcemi, vytváření pomocných knihoven, export výsledků do dalších programů a import jejich výsledků pro finální vyhodnocení.

Výsledek vznikl za finanční podpory Technologické agentury České republiky v rámci projektu č. TJ02000321.

Manuál SW

HW nároky činí 100 MB na disku a minimálně 150 MB RAM.

Klíčová slova
neutron
prahový aktivační detektor
gama spektrometrie
dekonvoluce