Tmdhet: Program pro výpočet složení a termodynamických vlastností termálního plazmatu s kondenzovanou fází

Druh výsledku
software
Popis

Tmdhet program (v jazyce C++) pro výpočet složení a termodynamických vlastností uzavřeného heterogenního systému v termodynamické rovnováze za konstantního tlaku a teploty.

Za předpokladu lokální termodynamické rovnováhy, který je vhodný v různých aplikacích týkajících se termálního plazmatu, je třeba znát rovnovážné složení a termodynamické vlastnosti směsi tvořící uzavřený systém. Předpokládá se, že plynná fáze (termální plazma) je vždy přítomna v systému; látky v kondenzovaném skupenství mohou tvořit jednu nebo několik kondenzovaných fází. Základem výpočtu rovnovážného složení je metoda minimalizace Gibbsovy energie systému. Znalost rovnovážného složení je nutným předpokladem k výpočtu nejen termodynamických vlastností, ale i transportních vlastností (tepelná a elektrická konduktivita, viskozita, difuzní koeficienty, atd.).

Detailní popis metody a algoritmu je uveden v Coufal O. and Živný O.: Composition and thermodynamic properties of thermal plasma with condensed phases. Eur. Phys. J. D, Vol. 61 (2011), Issue 1, 131-151

Poděkování:
Tento článek obsahuje výsledky výzkumu financovaného do konce roku 2008 projektem č. 102/06/1337 Grantové agentury České republiky, později výzkumným záměrem č. MSM0021630516 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Klíčová slova
composition, thermodynamic properties, thermal plasma, heterogeneous equilibrium