Analýza síťových poměrů v napájecím systému měnírny SLOVALCO a.s., Žiar nad Hronom, SK, pro návrh systému sedmého agregátu s kompenzačně-filtrační jednotkou

2018_SR18857207
Popis

Předmětem studie je určení parametrů odběru a napětí na předávacím místě odběratele SLOVALCO, v místě připojení napájecích vedení 110kV do rozvodny SCO110kV při definovaných provozních ustálených stavech, představujících varianty z hlediska stávajícího provozu měnírny s FKZ na přípojnici 110kV a dále s provozem navrhovaného sedmého agregátu s vlastním FKZ na úrovni VN.
A to za účelem určení/navržení:
- optimální vektorové skupiny transformátorů sedmého agregátu
- a potřebného kompenzačního a filtračního výkonu nové FKZ. Dále, v kooperaci s předpokládaným dodavatelem technologie kompenzačně-filtrační jednotky, navržení kompenzačních filtrů a následné výpočetní ověření splnění požadavků zadaných pro místo připojení rozvodny R110kV SLOVALCO z hlediska účiníku odběru, zkreslení napětí a přepětí.
Parametry proudů a výkonů se rozumí: periodový průběh okamžité hodnoty fázového proudu, velikost (RMS hodnota) fázového proudu, harmonické složky fázového proudu do 32. harmonické, celkové harmonické zkreslení fázového proudu, třífázový činný výkon, třífázový jalový výkon na základní harmonické, účiník odběru na základní harmonické. Parametry napětí se rozumí: periodový průběh okamžité hodnoty sdruženého napětí, velikost (RMS hodnota) sdruženého napětí, harmonické složky sdruženého napětí do 32. harmonické, celkové harmonické zkreslení sdruženého/fázového napětí, maximální přepětí při spínacích procesech. V souvislosti s návrhem filtrů, pak parametry relevantní pro jejich návrh.
Provozními stavy jsou myšleny zejména stavy spojené se standardním provozem měnírny, tedy bez "najíždění", provoz na 4,5,6 a 7 agregátů v libovolné kombinaci se stávající FKZ110kV a novou FKZ20kV, při řádném provozu filtrů i při jejich odpojení. Uvažována bude i vlastní spotřeba všech pomocných provozů napájených ze stejné rozvodny R110kV Slovalco. Výpočetní model bude realizován jako tří-fázově nesymetrický.
Rozsah studie, resp. výstupů je přizpůsoben požadavku na relevantní podklady pro návrh zapojení transformátorů sedmého agregátu a návrh kompenzačně filtrační jednoty.

Druh projektu
Komerční zakázka