DP_03 - Spolehlivost, bezpečnost a optimalizace provozu energetických sítí

TN01000007/03
Popis

Současná energetická i komunikační infrastruktura se přirozeně transformuje z centralizovaných systémů do decentralizovaných, což nabízí komplexnější operativní možnosti. Systémy se stávají vzájemně propojenější a složitější. Existují proto nové skryté vazby napříč všemi vrstvami těchto systémů nebo jednoduše neodhalitelné vzájemné závislosti. Tyto mohou působit na vznik nových hrozeb, snížení spolehlivosti, ovlivnění ekonomických ukazatelů a obecně mohou negativně působit na samotnou infrastrukturu. Projekt reaguje na tyto multioborové problémy a v rámci pracovních balíčků (WP1-WP5) nabízí nová řešení v oblasti spolehlivosti, bezpečnosti a optimalizace provozu energetických sítí.
- WP1 přispívá k tvorbě nové strategie a koncepce zpracování dat z monitorů a řídicích a ochranných terminálů v DS, využitelných pro hodnocení kondice sítě nebo pro systémy chránění a přesnější lokalizaci poruch.
- WP2 se zaměřuje na výzkum nové komunikační jednotky NB-IoT pro zajištění max. spolehlivosti komunikace a nízké ceny a spotřeby. V souvislosti se spolehlivostí a bezpečností provozu energetických sítí realizuje výzkum nových potřebných snímačů.
- WP3 řeší výzkum možností využití použitých Li-ion akumulátorů z elektromobilů ve stacionárních úložištích energie.
- WP4 je zaměřen na spolehlivost prvků při přechodných jevech a jejich optimální řešení v různých místech distribuční soustavy.
- WP5 se zabývá maximalizací využití vyrobené elektřiny u individuálních instalací či celků s decentralizovanými zdroji respektující jednak aktuální provozní požadavky, tak i perspektivní řešení z oblasti jejich řízení.